ฟรี

กิจกรรมวันสุนทรภู่ร้อยรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ร้อยรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2565 เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันที่29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยท่านผู้อำนวยการจักรพงษ์ ใจปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมเกมภาษาไทย กิจกรรมการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนร่วมมือกันและส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ณ หอประชุมประภัสสร โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา