ฟรี

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ และจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา