ฟรี

ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร

 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1. นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
2. นางสาวชนิสรา  พันวัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและการเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางนงลักษณ์  อุปการะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางเฉลิมขวัญ  พรหมอนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายชาญชัย  จันทร์อ่อน ครูชำนาญการ
8. นายพุฒิพัฒน์  วงค์หลิ่งห้า ครูชำนาญการ
9. นางพัชรินทร์  พรทรานนท์ ครูชำนาญการ
10. นางวัลภา  อินทร์แปง ครูชำนาญการ
11. นางพัชราภรณ์  ทองมาก ครู
12. นายถนอม  เพียงไพรชม ครู
13. นางสาวนงเยาว์  อินตะชุ่ม ครู  
14. นางสาวธิราภรณ์  ชากัณฑ์ ครูอัตราจ้าง  
15. นางสาวกุลธิดา  ภูดอนตอง ครูอัตราจ้าง  
16. นางสาวสุรีย์ฉาย  ไชยมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
17. นางอุไรวรรณ  วรรณไทย แม่บ้าน
18. นายชูชาติ  ศรีจำปา นักการภารโรง