ฟรี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547  

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546(ออกตาม มาตรา35 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546