ฟรี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีนางสาวชนิสรา พันวัน รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาเป็นประธานในพิธี