ฟรี

กิจกรรมเยาวชน คนดี ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 11 กันายน 2563 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดกิจกรรมเยาวชน คนดี ของแผ่นดินตามโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อปลูกฝัง ความมีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ดี