ฟรี

ต้อนรับคณะการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาต้อนรับคณะการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นำโดยนางสาวพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมคณะ