ฟรี

กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ "โครงการโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลจุดเสี่ยง"

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ "โครงการโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลจุดเสี่ยง" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาการ ท่านผู้อำนวยการณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ที่ได้ให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้