ฟรี

รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ?ระดับยอดเยี่ยม? ประเภทสถานศึกษา ?ขนาดเล็ก?

วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษา IQA AWARD “ระดับยอดเยี่ยม” ประเภทสถานศึกษา ”ขนาดเล็ก” ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน