ฟรี

อบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ?ป้องกันทุจริต? (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดอบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยได้รับเกียรติจากนาวาเอก ณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีเตี้ย เป็นประธานในพิธีการเปิดการจัดอบรมฯ และได้รับความเมตตาจาก คณะพระธรรมวิทยากร พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดแม่สารป่าขาม พระอาจารย์พีรวัฒน์ จกฺกธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดชัยสถาน และ พระครูปลัดสิริมงคล ถิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดทาสบเมย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เข้าร่วมจำนวน 124 คน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินจากเทศบาลตำบลศรีเตี้ย กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมประภัสสร โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน