ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

...เอกลักษณ์โรงเรียน
ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชุมชน
 
อัตลักษณ์โรงเรียน
"ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใส่ใจวัฒนธรรมชุมชน และสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์  
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล   บนพื้นฐานของความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน
 
พันธกิจ 
                    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
 
เป้าประสงค์
1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกทางวัฒนธรรมชุมชน อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเสมอภาค
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ    
         
กลยุทธ์
               กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
               กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
               กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
               กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา