ฟรี

ปีงบประมาณ2563

ข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9 - 10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2563

ของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จังหวัดลำพูน


 

ข้อที่ ข้อมูล URL หมายเหตุ
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง https://brw61.thai.ac/home/info/10/  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://brw61.thai.ac/home/info/11/  
O3 อำนาจหน้าที่ https://brw61.thai.ac/home/info/12/  
O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา    https://brw61.thai.ac/home/info/33/แผนพัฒนาสถานศึกษา  
O5 ข้อมูลการติดต่อ https://brw61.thai.ac/home/info/5/  
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://brw61.thai.ac/home/info/15  
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://brw61.thai.ac/home/all-news/
https://brw61.thai.ac/home/all-album/
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A https://forms.gle/vZWxVVR8D2NAtkis7  
O9 Social Network https://www.facebook.com/profile.php  
การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี https://brw61.thai.ac/client-upload.pdf  
O11
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  รอบ 6 เดือน
/client-upload/brw61/uploads/files/3011.pdf
https://brw61.thai.ac/home/info/223
 
 O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://brw61.thai.ac/home/info/20  
การปฎิบัติงาน
O13 คู่มือการปฎิบัติงาน https://brw61.thai.ac/home/info/36/  
O14 คู่มือแนวทางสำหรับการให้บริการ /client-upload/brw61/uploads/files/014.pdf  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ /client-upload/brw61/uploads/files/o15%8%A3(1).png  
O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ /client-upload/brw61/uploads/files/016.pdf  
O17 E-service https://brw61.thai.ac/home/
http://www.newonetresult.niets.or.th/Individ
http://inno.secondary35.go.th/lpn_brw/
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://brw61.thai.ac/home/info/17/2563  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน /client-upload/brw61/uploads/files/3011.pdf
https://brw61.thai.ac/home/info/223
 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://brw61.thai.ac/home/info/26/  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563  
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน https://brw61.thai.ac/home/info/29  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายประจำปี https://brw61.thai.ac/client-upload/brw61/uploads/files/  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://brw61.thai.ac/home/info/34/  
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://brw61.thai.ac/home/info/341/  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล /client-upload/brw61/uploads/files/027.pdf  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี /client-upload/brw61/uploads/files/028.pdf  
การส่งเสริมการโปร่งใส  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ /client-upload/brw61/uploads/files/029.pdf  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://brw61.thai.ac/home/complaint/  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี /client-upload/brw61/uploads/files/031.pdf  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://forms.gle/vZWxVVR8D2NAtkis7  
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม /client-upload/brw61/uploads/files/35_1%E
/client-upload/brw61/uploads/files/033-%E0D.pdf
 
การป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร /client-upload/brw61/uploads/files/O34-3.pdf  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร /client-upload/brw61/uploads/files/35_1%E  
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี /client-upload/brw61/uploads/files%9%93_merged.pdf  
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต /client-upload/brw61/uploads/files/%%B8%A5_merged.pdf  
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร /client-upload/brw61/uploads/files/038.pdf  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต client-upload/brw61/uploads/files/095.pdf  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายไตรมาส
/client-upload/brw61/uploads.pdf  
O41 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี /client-upload/brw61/uploads.pdf