ฟรี

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

...
ลักษณะเป็นรูปเสาหลัก จากเสาสี่ต้นรวมกัน
ด้านปลายเสาแยกเป็นรูปโค้งสี่ด้าน ชูดวงแก้วไว้ ๑ ดวง
 
ความหมาย เสาหลัก ๑ ต้น จากเสาสี่ต้นคือ ความเป็นเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน
ปลายเสาโค้งด้านที่ ๑ หมายถึง บ้าน ได้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ต้องช่วยดูแลอบรมนักเรียนขณะอยู่ที่บ้านให้ไปในแนวทางที่เหมาะสม
ปลายเสาโค้งด้านที่ ๒ หมายถึง โรงเรียน ซึ่งได้แก่ ครู นักเรียน นักการภาพโรงและบุคลากรอื่นๆ
ปลายเสาโค้งด้านที่ ๓ หมายถึง วัด ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจทางพุทธศาสนา ช่วยกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน
ปลายเสาโค้งด้านที่ ๔ หมายถึง ชุมชน ได้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนทั้งที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ไกลโรงเรียน ที่จะช่วยในการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ
ดวงแก้วหรือรัตนะ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าที่เจริญไปอย่างไม่มีวันหยุดยั้ง
ความหมายรวมคือ ความเป็นเอกภาพขององค์กรทั้ง ๔ จะช่วยอุ้มชูโรงเรียนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด