ฟรี

ข้อมูลผู้บริหาร

    ข้อมูลผู้บริหาร   


                                                                                    
 
ชื่อ-สกุล : นายจักรพงษ์ ใจปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพม.ลำปาง ลำพูน
โรงเรียน : บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
โทรศัพท์ : 0817467318
อีเมล์ : [email protected]
 
   ข้อมูลการศึกษา
 
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา