ฟรี

ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๓ หมู่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในช่วงแรกไม่มีอาคารสถานที่เป็นของตนเอง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษา โดยให้เป็นสาขาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ มีนักเรียนมาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รวม ๕๙ คน
เป็นนักเรียนชาย ๓๕ คน นักเรียนหญิง ๒๓ คน และใช้ห้องประชุมของโรงเรียนประถมศึกษาบ้านหล่ายแก้ว
เป็นห้องเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอิ่น   คำหมื่นมา  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหล่ายแก้ว
ให้ทำการต่อเติมหลังคาและกั้นห้อง เป็นห้องเรียน จำนวน ๒ ห้องเรียน
และวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล บนพื้นที่ ๕๐ ไร่ ๘๗ ตารางวา
โดยเป็นที่สาธารณะ ๒๗ ไร่ และเป็นที่ดินของผู้บริจาค ๒๓ ไร่ ๘๗ ตารางวา ดังมีรายนามต่อไปนี้
          ๑. นายทอง      พรหมอนันต์     
          ๒. นายต๋าคำ     ปาวิลา           
          ๓. นายศรีลัย     ปาลีกุย          
          ๔. นายสม        นันทชัย          
          ๕. นางจารุพรรณ   ปอกกันทา    
          ๖. นายยัง        สมณะ           
          ๗. นายขัน        ปาลีกุย          
          ๘. นายสิงห์คำ   แก้วกัน          
          ๙. นายรส        สิทธิกัน
          ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จากอดีต จนถึงปัจจุบัน
          ๑. นายเอกชัย  รักงาม วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
          ๒. นายฉลอง   คำพงศ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
          ๓. นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ่ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
          ๔. นายเอกชัย   รักงาม  พ.ศ. ๒๕๔๑
          ๕. นางสาวสายทอง   ใจแดง  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
          ๖. นายอรรณพ   ปัญญาโกษา  วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
          ๗. นางช่อฟ้า    ม่วงมณี  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
          ๘. นายพิมนน์    ปิติลุ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
          ๙. นางสังวาลย์   วังแจ่ม  วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          ๑๐. นางรติมา   ปฤษฎางคเดชา  วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
          ๑๑. นายประยูร   ชาติชำนาญ  วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
          ๑๒. นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่อน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          ๑๓. นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
          ๑๔. และปัจจุบัน นายจักรพงษ์  ใจปัญญา ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  มีจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนห้องเรียน ๖ ห้อง นักเรียนทั้งหมด ๑๓๑ คน
ข้าราชการครู ๑๓  คน  ครูอัตราจ้าง ๒ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๓ คน